Back to projects

Nr.1.2.1.1/18/A/007 Hromotogrāfiskās uzvedības pētījums tirgū plaši pielietojamām aktīvām farmaceitiskām vielām

01.05.2019

Within SIA "VMKC" competence centre, ChromSword realizes a research project on "Chromatographic behavioural research on widely available active pharmaceutical ingredients in the market"

The project aims to develop mathematical models for widely used active pharmaceutical substances that will be included in the ChromSword software package and will allow analysts to develop liquid chromatography methods for research-related substances more quickly.

Currently work is ongoing to complete 3rd part of the project. Tests are being executed to complete
last set of 10 API samples that should be finished by the end of the year 2020.

As part of the project, the development of mathematical models and their testing of API behaviour under highly efficient liquid chromatography will continue. The forecasting accuracy of the designed models is performed compared to real experimental data.

The project timeline is from 01.05.2019. to 30.09.2021.

Updated 30.09.2021.

***

SIA “VMKC” Kompetences centra ietvaros ChromSword realizējis pētniecības projektu par “Hromotogrāfiskās uzvedības pētījums tirgū plaši pielietojamām aktīvām farmaceitiskām vielām”

Projekta mērķis bija izstrādāt matemātiskus modeļus tirgū plaši izmantojamām aktīvām farmaceitiskām vielām, kas tiks iekļauti ChromSword programnodrošinājuma pakētē un dos iespēju analītiķiem daudz ātrāk izstrādāt šķidruma hromotogrāfijas metodes pētījumiem, kas saistīti ar pētāmajām vielām.

Project gaitā ir veikti pētījumi ar vairāk kā 30 dažādiem API paraugiem deatilzēti izanalizējot to uzvedību apgrieztās fāzes šķidruma hromotogrāfijas apstākļos. Balstoties uz iegūtajiem datiem tika izstrādāti un vēlāk testēti matemātieskie modeļi API uzvedības prognozēšanai.

Projekta gaitā pilnībā tiki saskniegti uzstādītie mērķi, tas ir veikti pētījumi un izstrādāti precīzi API uzvadības modeļi, kas eksperimentālās izstrādes rezultātā tika pārbaudīti un tādā veidā apstiprināta to precizitāte.

Ņemot vērā visus iepriekšējos faktus, tad balstoties uz pētījumā iegūtajiem datiem un izstrādātajiem modeļiem ChromSword plāno paplašināt esošo produktus ar jaunu industrijai nepieciešamu funkcionalitāti, kas saistīta ar API uzvedības prognozēšanu.

Pojekta realizācijas termiņš no 01.05.2019. līdz 30.09.2021.

Atjaunots 30.09.2021.

***

Currently completed stages (Updated on September 30, 2021):

In the first stage of the research project first 10 API samples were tested. During the tests were studied retention behavior of API's in HPLC.
In the second stage of the project, chromatographic tests with API samples and their behavioural retention under HPLC conditions were studied. 10 more API samples were tested.
ChromSword is finished work with the 2nd stage of research to study the effects of stationary phases on the behaviour of AFV substances within HPLC configurations and started 3rd stage to research the next batch of active pharmaceutical samples.
Tests were completed for 3rd stage of project. 12 new active samples were tested and additional tests were made for 1st and 2nd stage samples.
Completed experimental research, currently in the process of mathematical analysis and chromatographic model development.
The development of mathematical models and their testing of API behaviour under highly efficient liquid chromatography will continue. The forecasting accuracy of the designed models is performed compared to real experimental data.
***

Projekta ietvaros uz šo brīdi ir veiktas sekojošas aktivitātes (Atjaunots 30.septembrī 2021):

Projekta pirmajā etapā veikti hromotogrāfiskie testi ar pirmajiem 10 aktīvo farmaceitisko vielu (turpmāk tekstā API) paraugiem izplētot to uzvedības īpatnības HPLC apstākļos.
Projekta otrajā etapā tika turpināti hromotogrāfiskie testi ar API paraugiem izpētot to uzvedības īpatnības HPLC apstākļos. Otrajā etapā tika izanalizēti vēl 10 API paraugi.
ChromSword pabeidza pētījumus projekta 2.etapa ietvaros un uzsāka projekta 3.etapu pētot nākamos Aktīvo Farmacētisko Vielu paraugus.
Tika veikti testi ar projekta 3.etapā paredzētiem 12 jauniem Aktīvo Farmacētisko vielu paraugiem, kā arī tika viekti papildus testi ar 1. un 2. kārtā iekļautiem paraugiem.
Pabeigti visi eksperimentālie pētījumi un uzsākta datu matemātiska apstrāde un paraugu hromotogrāfiskās uzvedibas modeļu izstrāde.
Matemātisko modeļu izstrāde un to testēšana par API uzvedību augsti efektīvas šķidruma hromatogrāfijas apstākļos. Tiek veikta izstrādāto modeļu prognozēšanas precizitāte salīdzinot ar reāliem eksperimentāliem datiem.